درخواست همکاری با ایران دیزاین

اگر می خواهید با ایران دیزاین، اعلام درخواست همکاری نمایید، کافیست تا فرم زیر را تکمیل کنید. اطلاعاتی که از طریق تکمیل فرم زیر از جانب شما به دست ما می رسد، بررسی می شود. چنانچه مورد تایید ما قرارگرفت، در بازه هایی از زمان که جذب نیرو داشته باشیم، با شما از طریق تلفن یا ایمیل تماس گرفته می شود و مصاحبه اولیه و تخصصی انجام می گردد. در صورت تایید مصاحبه اول، پروژه آزمایشی تأیید تخصص‌های شما برای شما ارسال می شود. در صورت انجام موفقیت‌آمیز پروژه، همکاری با شما شروع می گردد و به تیم ایران دیزاین اضافه می شوید. چنانچه سمت شما نیازمند دسترسی بود، دسترسی های لازم به شما داده خواهد شد.