قوانین آغاز پروژه طراحی در ایران دیزاین

قوانین سفارش طراحی عمومی گرافیک
camera

جهت آغاز طراحی گرافیک عمومی، موارد زیر را مطالعه بفرمایید :

 1. جهت آغاز فرایند طراحی گرافیک، پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل سفارش به عنوان ودیعه ضروری می باشد.
 2. طراحی با توجه به چارچوب ذهنی، توضیحات و مشخصات بیان شده توسط مشتری انجام گرفته و پس از بازدید از دورنمای طرح، تنها یک بار قابلیت تغییر و ادیت طرح وجود داشته و به ازای هر نوبت تغییر بیشتر، ۱۰ درصد از کل مبلغ سفارش، به مبلغ کل اضافه می گردد.
 3. در حالت عادی سفارش، ارائه فایل لایه باز طرح به مشتری قابل تحویل نبوده، و طراحی انجام شده به صورت فایل jpg یا Png تحویل داده می شود. در صورت درخواست جهت تحویل فایل لایه باز، 50 درصد از مبلغ کل پروژه، به مبلغ نهایی اضافه خواهد گردید.
 4. هرگونه اشتباه یا کم و کاست در طراحی، پس از رویت دورنمای طرح و تایید توسط مشتری، بر عهده ی مشتری بوده و ایران دیزاین هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن عهده دار نمی باشد.

قوانین سفارش طراحی هویت بصری
camera

جهت آغاز طراحی هویت بصری، موارد زیر را مطالعه بفرمایید :

 1. جهت آغاز فرایند طراحی هویت بصری، پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل سفارش به عنوان ودیعه ضروری می باشد.
 2. طراحی با توجه به چارچوب ذهنی، توضیحات و مشخصات بیان شده توسط مشتری انجام گرفته و پس از بازدید از طراحی اولیه، تنها یک بار قابلیت تغییر و ادیت طرح وجود دارد و به ازای هر نوبت تغییر بیشتر، ۱۰ درصد از کل مبلغ سفارش، به مبلغ کل اضافه می گردد.
 3. در حالت عادی سفارش، ارائه فایل لایه باز طرح به مشتری قابل تحویل نبوده، و طراحی انجام شده به صورت فایل jpg یا Png تحویل داده می شود. در صورت درخواست جهت تحویل فایل لایه باز، 50 درصد از مبلغ کل پروژه، به مبلغ نهایی اضافه خواهد گردید.
 4. هرگونه اشتباه یا کم و کاست در طراحی، پس از رویت طرح و تایید توسط مشتری، بر عهده مشتری بوده و ایران دیزاین هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن عهده دار نمی باشد.

قوانین سفارش طراحی رابط کاربری
camera

جهت آغاز سفارش طراحی رابط کاربری، موارد زیر را مطالعه بفرمایید :

 1. جهت آغاز فرایند طراحی رابط کابری، پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل سفارش به عنوان ودیعه ضروری می باشد.
 2. طراحی با توجه به چارچوب ذهنی، توضیحات و مشخصات بیان شده توسط مشتری انجام گرفته و پس از بازدید از دورنمای طرح، تنها یک بار قابلیت تغییر و ادیت طرح وجود داشته و به ازای هر نوبت تغییر بیشتر، ۱۰ درصد از کل مبلغ سفارش، به مبلغ کل اضافه می گردد.
 3. هرگونه اشتباه یا کم و کاست در طراحی، پس از رویت دورنمای طرح و تایید توسط مشتری، بر عهده ی مشتری بوده و ایران دیزاین هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن عهده دار نمی باشد.